TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

UYARI: Paydaş İletişim Yönetimini kullanırken lütfen başkalarına ait dernek, vakıf ve sendika üyeliği, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, sağlık veya cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verileri Şirketimize iletmeyiniz. Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi tarafından; Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi kapsamında; çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Paydaş İletişim Yönetimi kapsamında bildirim/öneri/ihbar ve şikayetlerin incelenmesi, cevaplandırılması gibi amaçlarla kişisel verilerimin ve sağlık, ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini ve iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş. ile Koç Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri ile (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler) ve yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.